Identiteit

Missie

De RSZ vervult sinds 1945 een centrale rol in de sociale zekerheid, die een van de fundamentele bouwstenen is van onze Belgische samenleving. Op initiatief van en in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en beleidsverantwoordelijken int de RSZ de sociale bijdragen, verzamelt hij de loon- en arbeidstijdgegevens en financiert hij het stelsel van de sociale zekerheid in België. Daarnaast ondersteunt de RSZ via de bijdrage-inning het doelgroepenbeleid van de regionale overheden. Ook beheert de RSZ de sociale zekerheid voor zeelieden, de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor de sociale maribel van de publieke sector.

De RSZ waakt ervoor dat de sociale bijdragen correct en tijdig worden geïnd. Zo informeert en begeleidt de RSZ werkgevers en sociale dienstverrichters, en controleert hij de aangiften op fouten.

De gegevens die de RSZ verzamelt over tewerkstelling, lonen en arbeidstijden, stelt hij via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in elektronische vorm ter beschikking aan de instellingen van de sociale zekerheid. Deze gegevens vormen de grondslag voor de toekenning en berekening van de sociale rechten van werknemers. Daarnaast zijn de gegevens een belangrijke bron van statistische informatie over de toestand van de arbeidsmarkt die mee richting helpt te geven aan het beleid.

De RSZ heeft een belangrijke rol in het bewaren en versterken van de sociale bescherming van werknemers. Hij controleert of werkgevers hun werknemers correct aangeven en gaat actief op zoek naar fraudefenomenen (en andere mogelijke vormen van misbruik en uitbuiting).

Bij het uitvoeren van zijn opdrachten laat de RSZ zich leiden door drie basiswaarden: openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Die moeten ervoor zorgen dat de RSZ een betrouwbare, integere en doeltreffende organisatie blijft, die de belangen van de samenleving in alle neutraliteit dient.

Visie

De samenleving heeft behoefte aan een goed georganiseerd systeem van sociale bescherming en we willen er – vanuit onze centrale positie – alles aan doen om dat systeem mogelijk te blijven maken.

Dat betekent in de eerste plaats dat we onze opdrachten met veel aandacht voor efficiëntie en kostenbeheersing vervullen. Daarnaast willen we onze dienstverlening optimaal op de behoeften van burgers en bedrijven afstemmen. We blijven investeren in e-government, omdat technologie ons helpt om burgers en bedrijven sneller, goedkoper en eenvoudiger te helpen. Daarbij verliezen we de privacy van het individu en de veiligheid van gegevens niet uit het oog.

De tewerkstelling wordt internationaler, loopbanen worden diverser en technologische vernieuwingen leiden tot soms onverwachte verschuivingen op de arbeidsmarkt. Wij willen deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen met een open geest tegemoet treden en er snel en flexibel op kunnen inspelen.

We blikken hoopvol vooruit omdat we vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze medewerkers.  Wij willen hen een aantrekkelijke werkomgeving bieden, waarin zij tot ontplooiing kunnen komen – als medewerker én als mens.

Waarden

De RSZ stelt drie waarden voorop, die richting geven aan zijn handelen, zowel intern als voor de buitenwereld. Die waarden zijn openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Openheid

Onder zijn eigen medewerkers wil de RSZ een sfeer creëren waarin onderlinge contacten worden gestimuleerd, over de hiërarchische structuren heen en ongeacht taalkundige, ideologische en andere verschillen. Met een heldere, eerlijke communicatie wil de directie de medewerkers op de hoogte brengen van het beleid. Zij wil ook mogelijkheden scheppen voor medewerkers om hun verwachtingen te uiten. Medewerkers worden ertoe aangezet om kennis te delen en feedback uit te wisselen.

Openheid betekent dat de RSZ goed toegankelijk is voor zijn klanten. Zij moeten bij de RSZ op neutrale, betrouwbare en begrijpelijke informatie kunnen rekenen, op een begripvolle respons bij problemen en op een objectieve en transparante behandeling van hun dossier.

De RSZ staat open voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de samenleving, vooral voor technologische innovaties die zijn dienstverlening kunnen verbeteren.

Vertrouwen

De RSZ heeft vertrouwen in de mogelijkheden en de inzet van zijn medewerkers. Zij krijgen daarom ruimte om hun werk zoveel mogelijk autonoom te organiseren en te plannen, en om zich in hun functie te ontplooien. Dat vertrouwen zal worden bevorderd door een respectvolle samenwerking tussen collega’s.

De RSZ wil zich een betrouwbare partner tonen die constructieve relaties onderhoudt met al zijn externe stakeholders. Eenieder die met de RSZ in aanraking komt – van werkgevers over overheden tot en met burgers – mag rekenen op een integere en objectieve behandeling en op een efficiënte, doeltreffende en klantgerichte aanpak, met respect voor de privacy van zijn gegevens. De financiële middelen en de gegevensstromen die hem overeenkomstig zijn opdracht zijn toevertrouwd, beheert de RSZ als een goede huisvader en op transparante wijze, onder het voortdurende toezicht van diverse interne en externe controleorganen.

Verantwoordelijkheid

Het klimaat van vrijheid en vertrouwen waarin de RSZ-medewerker zijn werk kan doen, roept een houding van verantwoordelijkheid op. Medewerkers voelen zich betrokken bij de opdrachten van de RSZ en voeren hun taken uit binnen de hun toebedeelde tijd en middelen en met respect voor hun collega’s.

Het professionalisme en de beroepstrots die zij daarbij aan de dag leggen, vinden ook onvermijdelijk een weg naar buiten toe. Zo ontstaat het beeld van een instelling die niet alleen efficiënt en zorgvuldig omgaat met de financiële middelen en mankracht, maar die ook oog heeft voor het grotere geheel van de samenleving en het milieu.

^ Back to Top